Copyright

Prawo autorskie

Kluczowe znaczenie w działalności kulturalnej, artystycznej, marketingowej i reklamowej

Patents

Prawo własności przemysłowej

Istotna rola w działalności innowacyjnej oraz działalności przedsiębiorstw

Prawo nowych mediów

Prawo nowych mediów

Praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach działalności biznesowej, kulturalnej, promocyjnej i reklamowej.

Competition

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Konieczne w prowadzeniu działalności gospodarczej, obrocie umownym z udziałem konsumentów.

Ścieżki specjalizacyjne

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby studenci I roku posiedli podstawową wiedzę w zakresie prawa, w trakcie II roku zapoznali się z kanonem przedmiotów z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej oraz prawa mediów a w trakcie III roku kontynuowali naukę w ramach wybranej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej. Już od pierwszego roku studiów studenci będą mieć możliwość kierunkowania swoich zainteresowań wybierając przewidziane w programie studiów przedmioty fakultatywne. Ilość przedmiotów do wyboru zwiększa się w trakcie kolejnych lat studiów.

W efekcie program studiów umożliwia studentom wybór czterech ścieżek specjalizacyjnych:

  • PRAWO AUTORSKIE. Dla osób wiążących swą drogę zawodową z działalnością kulturalną, artystyczną lub marketingową i reklamową, projektową itp. Podstawowe przedmioty oferowane w ramach tej ścieżki to: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo nowych technologii a prawo autorskie, prawo a Internet
  • PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Dla planujących aktywność zawodową w obszarze innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, sektorze transferu technologii, wzornictwie przemysłowym itp.. W tym obszarze kanon wyznaczają: prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych, prawo znaków towarowych, prawo wzorów przemysłowych oraz komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
  • NOWE MEDIA. Ścieżka związana z działalnością prasową, medialną (włączając w to tzw. nowe media, głównie Internet), ale i także działalnością promocyjną i reklamową. Podstawowe przedmioty to: prawo prasowe, prawo o radiofonii i telewizji, ochrona danych osobowych. ochrona prywatności, prawo a Internet
  • PRAWO KONKURENCJI. Jego znajomość konieczna jest w zwodach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obrocie umownym z udziałem konsumentów (w tym transakcjach zawieranych z wykorzystaniem Internetu, urządzeń mobilnych). Dla studentów wybierających tą ścieżkę oferowane są takie przedmioty jak: ochrona konkurencji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konsumentów

Podział na ścieżki specjalizacyjne koresponduje z oferowanymi seminariami licencjackimi. Studenci mogą wybrać temat pracy magisterskiej w interesującym ich obszarze prawa własności intelektualnej, prawa mediów lub ochrony konkurencji.